Pakkausten CO2 -kompensointi

Vaikutetaan yhdessä!

Tarjoamme yrityksellesi CO2-kompensoidut pakkaukset avaimet käteen -palveluna. CO2-kompensoitu pakkaus on konkreettinen ja dataan perustuva keino minimoida ympäristövaikutukset ja tukea yrityksen kestävän kehityksen tavoitteita.

Ota yhteyttä

CO2 -kompensoitu pakkaus

 • Pakkauksen koko elinkaaren CO2-päästöt kompensoidaan
 • CO2-kompensaatio on konkreettinen ja dataan perustuva keino säästää luontoa
 • Voidaan hyödyntää osana yrityksen kokonaisvastuullisuutta ja raportointia
 • Kompensointi tuodaan esille pakkauksen ulkoasussa, joka resonoi positiivisesti kuluttajassa ja nostaa tuotteen myyntiä

Pakkauksen CO2-kompensointi on yrityksellenne helppoa, sillä me huolehdimme kaikesta!

01

Suunnittelemme ja valmistamme tarpeisiinne sopivat pakkaukset

02

Laskemme pakkausten koko elinkaaren hiilidioksidipäästöt

03

Kompensoimme aiheutuneet päästöt istuttamalla puita Suomeen

Laatikko ja puu co2 kompensointi

Vastuullinen pakkausvalinta – Päästökompensoidut pakkaukset edistävät kestävää kehitystä!

CO2-kompensoitu pakkaus tukee yrityksenne hiilineutraaliustavoitteita.

Aaltopahvi ja kartonki ovat jo lähtökohtaisesti ekologisia materiaaleja pakkauksessa. Niissä käytetään paljon kierrätyskuituja ja ne ovat 100% kierrätettäviä. Silti materiaalien keräyksestä, esiprosessoinnista, tuotannosta ja kuljetuksista aiheutuu päästöjä jotka kuormittavat luontoa.

CO2-kompensoitu pakkaus on Pakkaa.fi, Istutapuita.fi ja Suomen ympäristöopisto Sykli Oy:n yhteistyössä luoma hanke jossa pakkauksen koko elinkaaren päästöt lasketaan ja kompensoidaan täysmääräisesti istuttamalla puita Suomeen.

Laskennassa sovelletaan GHG Protokollan (2011) ”Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard” -ohjeistusta. Tutkimus on toteutettu syksyllä 2022 ja se on ensimmäinen laatuaan tutkimuksen kohteena olevalle tuotteelle.

Hiilijalanjälkilaskelma ja kompensointi käsittää pakkauksen koko elinkaaren kehdosta hautaan sisältäen materiaalien hankinnan ja esiprosessoinnin, tuotannon, logistiikan, sekä loppukäytön.

Haluatko, että pakkaustenne päästöt kompensoidaan?

Mitä kompensoidaan?

Päästöjen jakautuminen tyypillisessä aaltopahvilaatikkotilauksessa

Päästöjen jakautuminen tyypillisessä aaltopahvi­laatikko­tilauksessa

GHG Protokollan ohjeistuksen mukaisesti tuotteen elinkaaren päästöinventaariossa tulee tuoda ilmi kokonaispäästöt vähintään seuraavien kasvihuonekaasujen osalta: hiilidioksidi (CO2), Metaani (CH4), dityppioksidi (N2O), rikkiheksafluoridi (SF6), perfluoratut yhdisteet (PFC), sekä fluorihiilivedyt (HFC). Tämän elinkaaritutkimuksen päästöinventaariossa havaittiin hiilidioksidia ja dityppioksidia, jotka muunnettiin hiilidioksidiekvivalenttipäästöiksi (CO2e).

1. Materiaalien hankinta ja esiprosessointi

Kartonkipakkaukset muotoillaan raakakartongista ja usein myös painatetaan tilauskohtaisesti pakkauksia tuottavalla tuotantolaitoksella. Raakakartongin valmistuksesta aiheutuvat CO2e- päästöt koostuvat materiaalien hankinnasta, kartongin tuotannosta, sekä materiaalien esiprosessointivaiheen kuljetuksista. Aaltopahvilaatikot muotoillaan raakapahvista, jonka tuotannon kaikki vaiheet materiaalien poistamisesta luonnosta siihen, kun arkit saapuvat pahvilaatikkotuotantolaitokselle, on huomioitu päästölaskelmissa.

Pakkauksien painatukseen käytettyjen painovärien hiilijalanjälki kattaa kaiken värien ainesosien hankinnasta siihen, kun värit ovat valmiina toimitettavaksi kartonkipakkauslaitokselle. Materiaalien kuljetuspäästöt sisällytetään myös laskelmiin. Laskelmat perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin, jotka valikoituivat hyödynnettäväksi niiden erinomaisten teknologisten-, ajallisten-, sekä maantieteellisten edustavuuksien perusteella.

 • raakakartonki & raakapahvi
 • painovärit
 • kuljetukset
Materiaalien hankinta ja esiprosessointi

2. Tuotanto

Tuotteiden tuotannon päästöt koostuvat niiden muotoiluun ja painatukseen käytettyjen laitteiden energiankulutuksesta. Energiankulutusta pystytään mittaamaan kunkin laitteen kohdalla erikseen, jolloin siitä syntyvät CO2e-päästöt voidaan helposti kohdentaa tuotettavaan tuotteeseen.

 • energian kulutus
Tuotanto

3. Logistiikka

Tuotteisiin liittyvät kuljetusten päästöt lasketaan tilauskohtaisesti tilauksen koon, sekä kuljetusmuotojen ja -reittien perusteella. Tiedot kuljetusreiteistä ja -muodoista saadaan kuljetusliikkeiltä.

 • polttoaineiden kulutus
Logistiikka

4. Loppukäyttö

Tuotteiden käytöstä ei synny CO2e-päästöjä, sillä niiden käyttö ei vaadi ulkoisia energia- tai materiaalivirtoja. Täten loppukäytön osalta voidaan keskittyä tuotteiden hävittämisestä aiheutuviin päästöihin. Paperi-, pahvi- ja kartonkipakkausten kierrätysaste on Suomessa yli 100 %, joten loppukäytön päästöt koostuvat kyseisen kierrätysmuodon aiheuttamista päästöistä.

 • kartonkikierrätys
loppukäyttö

Miksi puiden istutus?

Viimeisimmän tutkimustiedon mukaan puiden istuttaminen on paras yksittäinen tapa taistella ilmastonmuutosta vastaan. Metsittämisen ydinajatus piilee hiilinieluissa, jotka nimensä mukaisesti varastoivat hiiltä. Hiilen vapautuessa ilmakehään sen luonnollinen kiertokulku jakaa hiilen ilmakehän, merien sekä kasvipeitteen kanssa. Ongelma piilee siinä, että hiiltä varastoituu yhä vähemmän meriin tai kasvipeitteeseen ja enemmän ilmakehään. Tästä syystä hiilinielut ovat tärkeitä – ne heikentävät kasvihuoneilmiötä varastoimalla itseensä hiilidioksidia, jotta sitä vapautuisi ilmakehään vähemmän.

Puita istutetaan yhteistyössä istutapuita.fi kanssa. Istutapuita.fi:n missio on auttaa  yrityksiä osallistumaan helpolla ja merkityksellisellä tavalla ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.

Jokainen puu on merkityksellinen. Pienistä puroista syntyy suuri joki, ja yksittäisistä puuntaimista suuri metsä. Yksikin hyvä teko voi johtaa useampaan. Kun onnistumme muuttamaan omaa ja ryhmämme asennetta, vaikutus ulottuu myös poliittiseen päätöksentekoon. Tämä puolestaan johtaa kansallisen tason muutoksiin, jotka taas edelleen maailmanlaajuisiin muutoksiin. Jokainen teko on tärkeä!

Haluatko yrityksellesi CO2-kompensoidut pakkaukset?

Puita istutetaan tällä hetkellä turvetuotannosta poistuneelle, kuivatetulle suoalueelle Sonkajärvellä.

Sonkajärvi, Kohiseva

Turvetuotannosta poistunut kuivatettu suoalue Sonkajärvellä. Alueella on edelleen jäännösturvetta, joka aiheuttaa hiilidioksidi- ja metaanipäästöjä.

Alalle on tehty tuhkalannoitus, joka luo hyvät olosuhteet istutettavien sekä jo olemassa olevien taimien kasvulle. Lisäksi mahdollinen taimien kasvua häiritsevä kasvillisuus poistetaan.

 • Pinta-ala: 35 ha
 • Taimia istutettu alueelle: 5000 taimea istutettu. Kesällä 2023 istutetaan 40 000 taimea lisää
 • Puulajit: Alueelle istutetaan mäntyjä (pinus sylvestris)

Istutuksissa ja hoitotoimissa hyödynnetään alueellisen metsänhoitoyhdistyksen osaamista ja kokemusta. Heillä on paras tuntemus kyseisen alueen metsänkasvatuksesta- ja hoidosta. Alueella suoritettavat työt tilataan paikallisilta yrittäjiltä.

Puiden istutuksen vaikutukset ilmastoon:

Puiden määrän mittavaa lisäämistä pidetään nykyisin tehokkaimpana tapana estää ilmastonmuutoksen kiihtymistä. Kasvattamalla uutta metsää saamme sidottua ilmakehässämme olevaa hiilidioksidia puiden biomassaan, sen sijaan että se rasittaisi ilmakehää.

Miksi kuivatettu suonpohja?

Vanhoilla suonpohjilla hiilidioksidin luovuttaminen ilmaan jatkuu edelleen. Metsittämällä heikkokasvuiset ja paljaat maa-alueet saadaan vapautuvaa hiiltä sidottua puuston ja aluskasvillisuuden biomassaan. Suonpohjien metsittäminen on ilmastoteko parhaimmassa muodossaan; sillä hillitään turpeen hajoamisesta aiheutuneita päästöjä, mutta myös luodaan merkittävä hiilinielu!

Asiakkaitamme, jotka on valinneet Co2-kompensoidut pakkaukset:

aarni logo co2 kompensoidut pakkaukset

Juuremme ovat syvällä Suomen luonnossa ja lapsuuden metsäretkissä. Arvomme on vahvasti ympäristöä kunnioittavia! Siitä syystä pakkaamme luonnonmateriaaleista valmistetut tuotteemme hiilineutraaleihin pakkaustarvikkeisiin yhteistyössä Pakkaa.fi :n kanssa.

Pyry Alamäki / Aarni
Lue lisää
twistbe logo co2 kompensoidut pakkaukset

Meille on ensisijaisen tärkeää tarjota kotimaisessa luonnonkosmetiikan verkkokaupassamme vastuullista, luonnon raaka-aineista valmistettua kosmetiikkaa. Kotimaisen Pakkaa.fi :n päästökompensoidut pakkaukset tukevat näitä arvoja.

Kati Partanen / Twistbe
Lue lisää
evalo logo co2 kompensoidut pakkaukset

Kotimaisena valaisinvalmistajana vastuullisuus näkyy tuotteiden raaka-aineiden hankinnassa, joka on vähentänyt merkittävästi tuotantomme hiilijalanjälkeä. Kirsikkana kakun päälle Pakkaa.fi on mahdollistanut meille hiilineutraalit pakkaustarvikkeet!

Marko Varjus / Elektro Valo
Lue lisää
Churronamia
Pizzeria_da_andrea_värillinen logo
FAMO_logo
kuulo- ja-apuvalinepalvelu logo
S-Eekoo
AQVA Finland
Fure logo
Kalavei logo
Työkaluässä logo
puudelicatessen
ENCE Logo
Iloinen pakkauksen saaja pakkaa.fi asiakastyytyväisyys

Pakkauksella on suuri merkitys asiakas­käyttäytymiseen

Yrityksen vastuullisten arvojen korostaminen pakkauksessa resonoi positiivisesti kuluttajassa ja nostaa myyntiä.

Pakkaus on siitä poikkeuksellinen markkinointityökalu, että parhaimmillaan se on pitkäaikainen osa tuotteen kulutuskokemusta. Päästökompensointi voidaan tuoda esille pakkauksen ulkoasussa joka saa sen erottumaan samankaltaisten muiden kilpailevien brändien joukosta. Viestimällä kuluttajalle hiilineutraalista pakkauksesta korostat samalla yrityksen ekologisia arvoja ja kestävän kehityksen tavoitteita. Pakkauksella on siis paljon laajempi merkitys kuin vain säilytys ja kuljetus. Sen hyödyt markkinoijalle kantavat myös huomattavasti pidemmälle kuin havaittavuus kaupan hyllyssä. Tarjoamme yrityksille myös lukuisia muita keinoja vaikuttaa pakkauksella asiakaskäyttäytymiseen.

Lue lisää, miten pakkaus aktivoi asiakasta

Haluatko yrityksellesi CO2-kompensoidut pakkaukset sekä viestiä siitä asiakkaallesi?

Pakkauksella on suuri merkitys asiakaskäyttäytymiseen. Päästökompensoitu pakkaus on konkreettinen ja dataan perustuva keino säästää luontoa ja sitä voidaan hyödyntää osana yrityksen kokonaisvastuullisuutta ja raportointia. Kompensointi tuodaan esille pakkauksen ulkoasussa joka resonoi positiivisesti kuluttajassa ja nostaa tuotteen myyntiä.

Ota yhteyttä